محل تبلیغات شما

مقاله تحقيق پايان نامه روانشناسيساختارهاي سازمان???? و انواع آنساختار سازماني روشي است که در آن فعاليت‌هاي يک سازمان تقسيم‌بندي و هماهنگ مي‌شود.
تغييرات سريع دهه‏‌‌هاي اخير و مسايل پيچيده امروز در زمينه سازمان و مديريت، نشانگر اين واقعيت بوده‏‌اند که طرحهاي تشکيلاتي سنتي پاسخگوي نيازهاي کنوني نيستند و نياز به ساختارهاي سازماني جديدي مي‌باشد.
با توجه به اهميت اين موضوع و اينکه سازمانها داراي ساختارهاي متفاوتي هستند در اين مقاله برآنيم با نگرشي جامع و متفاوت به مرور و تشريح انواع طرحهاي ساختار سازماني بپردازيم.
سازمان مرکب از عناصر و روابط بين آنهاست، در حالي که ساختار کليتي است که يک واحد را تشکيل مي‌دهد و ترکيب اعلي از روابط بين عناصر سازماني است که فلسفه وجودي فعاليت سازماني را شکل مي‌دهد.
ساختار سازماني راه يا شيوه‌اي است که بوسيله آن فعاليت‏‌‌هاي سازماني تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي‌شود.
به همين منظور سازمانها ساختارها را به وجود مي‌آورند تا فعاليت‏‌‌هاي عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمايند.
ادبيات موجود از زواياي مختلفي به روابط ساختاري نگاه مي‌کند.
ساختار سازماني به عنوان سيستمي تعريف مي‌شود که با استفاده از آن، سلسله مراتب درون سازمان را تعيين مي‌کنيم.
اين سيستم، هر شغل و سمت، کارکرد آن و طرفي که بايد به آن جواب پس بدهد را مشخص مي‌کند.
در نتيجه، ساختاري به وجود مي‌آيد که مي‌تواند به تحقق اهداف سازمان کمک کند.
ساختار سازماني انواع مختلفي دارد.
هر يک از اين ساختارهاي سازماني، نقاط قوت و ضعف خاص خودش را دارد و چه بسا فقط براي شرکت‏‌‌هاي خاص يا در دوره خاصي از فعاليت آنها کاربرد داشته باشد.


منبع : مقاله ساختارهاي سازمان???? و انواع آنحقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل


 


هرچند رويکرد کلي جامعه بشري بويژه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول،همواره‌ محدودسازي توسل به جنگ در روابط بين الملل بوده است ليکن حقيقت زنده و موجود در اين عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌هاي روابط بين المللي است و همين امر سبب شده است‌ تا نويسندگان و محققان حقوق بين الملل همچنان به اهميت حقوق جنگ و وم تدوين و توسعه آن‌ همت گمارند.
همين موضوع( يعني تلاش براي قانونمند کردن عمليات جنگي) فلسفه و پايه‌هاي حقوق مخاصمات‌ بين المللي را تشکيل مي‌دهد.
آنچنان که از تاريخچه مصونيت دولتها پديدار است، مصونيت قضايي دولتها با چالشها و تحولات زيادي مواجه شده است.
آلمان در اوخر دسامبر 2008 يک دعواي حقوقي عليه ايتاليا در ديوان بين المللي دادگستري به ثبت رسانيد و مدعي شد که ايتاليا مصونيت قضايي آن را بهطور مکرر در دادگاههاي داخلي خود نقض کرده است.
قضيه آلمان عليه ايتاليا براي ديوان بين المللي دادگستري مجالي فراهم کرد که در رابطه با تعامل ميان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونيت دولت، اظهار نظر کند.
در اين پژوهش تلاش شده تا با بررسي نظر و راي ديوان بين المللي دادگستري به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا ديوان بين المللي دادگستري در جهت تثبيت حقوق بشر دوستانه بين الملل عرفي در باب مصونيت قضايي دولت‏‌ها گام برداشته يا زمينه را براي ورود استثنايي جديد در اين باب مهيا کرده است؟ هرچند رويکرد کلي جامعه بشري بويژه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول، همواره محدودسازي توسل به جنگ در روابط بين‌الملل بوده است ليکن حقيقت زنده و موجود در اين عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌هاي روابط بين‌المللي است و همين امر سبب شده است تا نويسندگان و محققان حقوق بين‌الملل همچنان به اهميت حقوق جنگ و وم تدوين و توسعه آن همت گمارند.


حقوق بشر دوستاني
با اين هدف که در ايام جنگ و در درون آتش اين پديده خانمانسوز، چه قواعد( و يا حداقل قواعدي) لازم‌الرعايه مي‌باشند تا آسيب‌ها را به حداقل رسانده و ويرانه‌ها را محدود نمايند.
مخاصمات مسلحانه بين‌المللي و مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي هر دو شامل درگيري مسلحانه و کاربرد زور با اهداف سياسي است.
مقاله زير وجوه مشترک و انفکاک در شکل‌گيري را بررسي مي‌نمايد.


منبع : مقاله حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل


حقوق بشر دوستانه در اسلام


حقوق بشردوستانه بين المللي يکي از مهم‌ترين شاخه‏‌‌هاي دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد تا اگر به رغم تلاش‏‌‌هاي پيشگيرانه، مخاصمه مسلحانه‌اي آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند.
تبيين ديدگاه‏‌‌هاي اديان، به ويژه اسلام به عنوان يکي از مهم‌ترين اديان جهان معاصر، که متاسفانه گاه حتي از سوي پيروانش مورد کج فهمي و سو تفسير قرار گرفته است، اهميت ويژه‌اي دارد.
حقوق بشردوستانه بين المللي يکي از مهم‌ترين شاخه‏‌‌هاي دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش‏‌‌هاي پيشگيرانه، مخاصمه مسلحانه‌اي آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند.
اين مقاله قصد دارد موارد ذيل را بررسي نمايد:هرچند رويکرد کلي جامعه بشري بويژه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول،همواره‌ محدودسازي توسل به جنگ در روابط بين الملل بوده است ليکن حقيقت زنده و موجود در اين عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌هاي روابط بين المللي است و همين امر سبب شده است‌ تا نويسندگان و محققان حقوق بين الملل همچنان به اهميت حقوق جنگ و وم تدوين و توسعه آن‌ همت گمارند.
حقوق بشردوستانه، از ابتدا شامل قواعدي بوده است که هدف آن، حمايت از جان افراد و اموال در درگيري‌هاي مسلحانه است( تاريخچه ). اين حقوق، به‌‌لحاظ مباني نظري و مصداق‌‌هاي عملي، در نظريه رايج غربي با نظريه اسلامي داراي تفاوت‌‌هايي است که کالبدشکافي نشده‌‌اند( پيشينه ). بنابراين، مرزهاي هويتي و پايه‌‌هاي بنيادي قوانين حقوق بشردوستانه، همچنان در جوامع غربي و اسلامي مبهم باقي مانده است( مسيله ). لذا اين پرسش مطرح است که مباني نظري حقوق بشردوستانه در اسلام چيست؟ و چگونه نظريه اسلامي حقوق بشردوستانه مي‌‌تواند بر صلح بين‌‌المللي تاثيرگذار باشد ؟( سيوال) گمان ما بر اين است که حقوق بشردوستانه اسلامي، برخلاف نوع غربي آن، دو پايه حمايتي در اسلام دارد: يکي کرامت ذاتي، و ديگري کرامت ارزشي انسان( فرضيه ). نويسنده با کاربست شيوه تبييني- تحليلي( روش )، درصدد پاسخ‌‌گويي به سيوال مقاله است( هدف ).


حقوق بشر دوستانه


نظريه اسلامي حقوق بشردوستانه، پيشرفته‌‌تر، مستحکم‌‌تر، دقيق‌‌تر و درعين‌‌حال بسيار قديمي‌‌تر از نظريه‌‌هاي غربي است و در آيات قرآن کريم، سنت و کتب فقهي و حديثي، مباحث حقوق بشردوستانه بين‌‌المللي به‌‌وضوح ديده مي‌‌شوند.
همچنين در اسلام، صلح بر جنگ اولويت دارد( يافته) .جنگ پديده‌اي است با قدمتي به درازاي تمدن بشري و از بدو تشکيل جوامع انساني تا کنون با بشر همراه بوده است؛ اما با ديدگاه‌ها و اهداف متفاوت نسبت به اين پديده در ميان اقوام، اديان و مکاتب گوناگون.
نوع بشر همواره براساس نداي فطرت خويش کاهش خشونت در جنگ‌ها را خواستار بوده است و نگرش کنوني به حقوق بشردوستانه پاسخي است به اين نداي برآمده از فطرت بشري.


منبع : مقاله حقوق بشر دوستانه در اسلام


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
#آموزش_مطالب_زناشویی#سیاست_ها#نکات_خانه_داری و ... clubrandcomp مشاوره و تهیه و تولید هواکش صنعتی Lauren immigration2112 baswek وبلاگ تحقيقاتي متالورژي diecoalitul